GezondMaarsbergen staat voor een Gezond en Vitaal Maarsbergen

GezondMaarsbergen is een breed gedragen burger initiatief en bovenal een open en objectief informatieplatform. GezondMaarsbergen plaatst de gezondheid van de inwoners en vitaliteit van het kleine dorp Maarsbergen centraal in haar boodschap.

Wij willen een vitaal en aantrekkelijk dorp, waar bestaande, nieuwe en vooral jonge mensen graag willen wonen.  We zetten ons samen met een grote groep steunbetuigers in om verkeer en benzinepompen  zo ver mogelijk van het dorpshart af te houden en we willen behoud en herstel van ons cultuurhistorische monumenten.

Informatie inwinnen, opmerkingen plaatsen of nieuwe informatie aanbieden kan bij gezondmaarsbergen@gmail.com

Geplaatst in Algemeen | 14 reacties

Informatie Bijeenkomst 11 April

Wellicht aan uw aandacht ontsnapt:

Op 11 april a.s. is in De Weistaar een inloopbijeenkomst die in het teken staat van het indienen van wensen. Royal HaskoningDHV heeft de openbare aanbesteding gewonnen en in opdracht van de provincie Utrecht gaan zij met de uitwerking van de Westvariant met een voor autoverkeer afgesloten Tuindorpweg aan de slag. Maar voordat zij hiermee beginnen worden eerst de wensen opgehaald.

De bewoners van de Engweg, Tuindorpweg, Woudenbergseweg, Haarweg en Van Beuningenlaan hebben de uitnodiging per post ontvangen, maar iedereen is welkom. Daarom is het bericht ook op Facebook geplaatst en staat (morgen) in het huis-aan-huis-blad op de gemeentelijke informatiepagina ook een bericht opgenomen.

Met deze mail wil ik de inloopbijeenkomst ook bij u nog apart onder de aandacht brengen. U bent van harte uitgenodigd de inloopbijeenkomst te bezoeken en uw wensen op de Westvariant in te dienen.

De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 18.00 en 21.00 uur in Boerderij De Weistaar.​ Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgevoegde brief. Aangezien alle brieven hetzelfde zijn, stuur ik u de brief die naar de inwoners van de Woudenbergseweg is verzonden.

Met vriendelijke groet,
Karin Tuinman
provincie Utrecht
omgevingsmanager Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen
M 06 2576 2273

ook interessant:

Info Provincie Utrecht

 

 

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Besluit Provinciale Staten – Westvariant met gesloten Tuindorpweg

Vanmiddag hebben 80% van de PS leden (8 van de 11 partijen) gestemd voor de Westvariant met gesloten Tuindorpweg.

PIP

Nu Provinciale Staten een besluit hebben genomen over de voorkeursvariant zal opdracht worden gegeven tot het opstellen van een Provinciaal Inpassings Plan (PIP). Dit proces om tot een PIP te komen, ziet er grofweg als volgt uit:

Voorontwerp PIP: De eerste stap is gericht op een voorlopig ontwerp (VO). Daarvoor worden onderzoeken verricht. Een VO is een detaillering van de voorkeursvariant en dat detailniveau is nodig om via de onderzoeken goed inzicht te verkrijgen in de gevolgen en de effecten van het project. Aan de hand van de resultaten van de onderzoeken wordt bekeken of het VO aangepast moet worden om gevolgen te verzachten. Daarna kan het voorontwerp PIP afgerond worden. De gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug en ProRail worden in de gelegenheid gesteld een overlegreactie uit te brengen. In deze periode kan een ieder via de inspraak reageren op het plan. Om iedereen in de gelegenheid te stellen zo goed mogelijk kennis te nemen van het plan, wordt aan het begin van de inspraakperiode een informatieavond georganiseerd.

MIP

GezondMaarsbergen is ook voorstander van een MIP ofwel Maarsbergs Inpassings Plan. We pleiten ervoor het proces van burgerparticipatie te continueren en zullen het projectteam vragen een representatieve vertegenwoordiging van de bewoners direct en actief te betrekken bij het vervolgtraject. Afgelopen jaren hebben ons geleerd dat alle opties voor- en tegenstanders hebben. Deze voor- en nadelen zijn voldoende bekend. Alleen als we de diversiteit aan meningen weer bij elkaar kunnen brengen in de uitwerking van het definitieve voorstel, bereiken we zoveel mogelijk draagvlak voor de vele optimalisaties die nog mogelijk zijn.

 

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Agenda 13 Maart

Link naar agenda a.s. maandag,  de besluitvormende vergadering PS.

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2017/13-maart/09:30

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Gedeputeerde Staten

Laatste informatie over de ongelijkvloerse kruising van het Spoor:

media_xl_1597182

brief-aan-gs-inzake-ondertunneling-maarsbergen-voorkeursvariantfeb

bijlage-1-variantenafweging-maarsbergen

bijlage-3-meest-gestelde-vragen-maarsbergen

2017mme34-01-statenvoorstel-maarsbergen-7feb17-3

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Verslag en planning besluitvorming ongelijkvloerse spoorkruising

3d rendered images on white background: First Step

U heeft verslag van de raadsvergadering nog tegoed van ons:

170126-uitkomsten-raad

Volgende bijeenkomst is van de commissie MME op maandag 13 februari 19:30 te Doorn

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Eerste stap in besluitvorming tunnelvariant

GEMEENTEhamer_istock_000012785369xsmall

De gemeenteraad van de  Utrechtse Heuvelrug wil het liefst de  West variant voor de ondertunneling van het spoor in Maarsbergen. Een meerderheid van de gemeenteraad wil definitief geen tunnel door het dorpshart.

De zogenoemde ‘Bos Beek-variant’ was een serieuze optie echter het kostenverschil (55 versus 33 miljoen) bleek een niet te overbruggen kloof. Met 16 tegen 13 stemmen koos de gemeenteraad voor de West variant met gesloten Tuindorpweg.

De gemeente heeft tevens budget beschikbaar gesteld voor verplaatsing/opheffing van de benzinepompen.

PROVINCIE
De voorkeur van de gemeente wordt als advies gegeven aan de provincie. Die neemt uiteindelijk op 13 maart een definitieve beslissing.

Geplaatst in Algemeen | 3 reacties

Keek op de Week

Deze galerij bevat 1 foto.

Keek op de week. Omdat er deze week 2 belangrijke activiteiten op programma stonden, is het misschien wel goed een korte samenvatting te geven. Let wel op persoonlijke titel. Voor afgelopen woensdag konden inwoners hun zienswijze inbrengen met betrekking tot … Lees verder

Galerij | Een reactie plaatsen

Raadsvergadering 19 januari

De raadsvergadering over de ongelijkvloerse spoorkruising  te Maarsbergen start donderdag 19 januari om 19:30 uur in het Dorpshuis De Twee Marken te Maarn.

Bijgevoegd laatste versie versie van de variantenafweging. Dit document is opgesteld door de projectgroep ongelijkvloerse spoorkruising Maarsbergen en mede aangeboden namens het college. Het doel van dit document is inzicht te geven in de verschillen tussen de varianten voor een ongelijkvloerse spoorkruising zodat de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug en Provinciale Staten op basis van dezelfde feiten een weloverwogen besluit kunnen nemen.

https://gezondmaarsbergendotcom.files.wordpress.com/2017/01/variantenafweging-maarsbergen-jan-2017.pdf

 

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Raadsinformatiebrief

Bijgevoegd aan dit bericht de raadsinformatiebrief over de ondertunneling in Maarsbergen

 

utrechtse_heuvelrug_wapen-svg

rib-ongelijkvloerse-spoorkruising-maarsbergen-10-januari-2017Preview

Geplaatst in Algemeen | 1 reactie

Presentatie maandag 9 januari

Op maandagavond 9 januari heeft Gedeputeerde Staten  de Gemeenteraad en de commissie MME geïnformeerd over de 4 varianten en dan met name over de maakbaarheid en kosten van de Bos/Beek variant(en) en de kosten/opties voor opheffing/verplaatsing benzinepompen. Hierbij de gepresenteerde … Lees verder

Galerij | 3 reacties